местоположение

Златоград е най-южният български град.

Той е административен център на Община Златоград, която е включена към Смолянска област.

Общината обхваща десет населени места (един град и девет села): Аламовци, Долен, Ерма река, Златоград, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Фабрика, Цацаровци

Към 2003 година населението на Община Златоград е около 14 100 души, а на самия град Златоград – около 8 500 души.

Златоградска община отстои на около 300 километра от столицата – София и на около 70 километра от Международния курортен комплекс Пампорово и ски-центъра Чепеларе.

В близост е до предвидените за изграждане транспортни коридори: “Маказа” и “Рудозем – Ксанти”.

На изток общината граничи с общините Кирково и Джебел (Кърджалийска област), на север - с община Неделино, а на запад – с общините Мадан и Рудозем (всички от Смолянска област).

Южната общинска землищна граница съвпада с държавната граница между Република България и Република Гърция.

Територията на общината обхваща площ от 175,8 км2.
В климатично отношение Златоградският район принадлежи към континентално-средиземноморската климатична област.


През територията на Община Златоград преминава река Върбица с обща дължина 98,1 км и водосборна площ 1 202,8 км2. Изградени са и два язовира, чрез които се задоволява промишленото водоснабдяване на рудодобивното предприятие и питейните нужди на село Ерма река.

Районът е богат на термални водоизточници. Най-значимите находища на гореща минерална вода са по Ерморечието. Температурата на водата е между 80 и 100оС, която има добри питейни качества и може да се използува за лечение

{START_COUNTER}